Kaivosteollisuuden vesienkäsittely kehittyy kohti kiertotalouden talteenottoprosesseja

Työelämän ja aluetalouden edistäminen, alueen elinkeinorakenteen uudistaminen

Kaivosteollisuuden vesienkäsittely on kehittymässä kohti kiertotalouden talteenottoprosesseja. Kehityskulun ajureina ovat toisaalta alati tiukentuvat päästörajat ja toisaalta harvinaisten raaka-aineiden kysynnän jatkuva kasvu. Erityisesti akkuteollisuus tarvitsee tuotantoonsa kasvavissa määrin ns. akkumineraaleja, kuten kobolttia, nikkeliä, litiumia ja grafiittia, joiden kysynnän odotetaan moninkertaistuvan lähivuosina.  

Muuttuva markkinatilanne luo edellytyksiä uusien innovatiivisten talteenottoprosessien kehittämiselle sovellettaviksi teollisessa mittakaavassa. Savonia on mukana kehittämässä ja pilotoimassa uusia talteenottoprosesseja kaivosteollisuuden vesien puhdistukseen sekä arvometallien talteenottoon. Näitä uusia menetelmiä testataan mm. kaivosten jätevesien käsittelyyn sekä käytöstä poistettujen kaivosalueiden valumavesien hyödyntämiseen raaka-ainelähteinä. Kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Itä-Suomen yksikön asiantuntijoiden kanssa eri kaivoskohteissa. Yhteistyön taustalla on GTK:n vetämä kansainvälinen Morecovery-hanke (EU:n EIT Rawmaterials -ohjelma), jossa Savonia toimii pilot-laitteistojen kokoonpanijana ja operaattorina. Hankkeen aikana kehitettäviä talteenottoprosesseja testataan sekä Suomessa että Espanjassa.

Yhteistyökumppanin kommentit

”Morecovery-projektissa tavoitteenamme on nopeuttaa siirtymistämme lineaarisesta toiminnasta kiertotalouteen tarjoamalla älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja kriittisten raaka-aineiden louhintaan kaivosjätteestä ja sivuvirroista. Tänä vuonna Geologian tutkimuskeskus ja Savonia ovat työskennelleet pilotissa teollisen vedenkäsittelyn ja metallien talteenottojärjestelmän kehittämisen parissa. Hiljattain saimme onnistuneesti päätökseen Hitura-kaivoksen nikkelin ja koboltin talteenoton viemärivedestä.”


Malgorzata Szlachta
Geologian tutkimuskeskusn
Malgorzata Szlachtan kasvokuva
EIT Raw Materialsin logo

Fakta

Raaka-aineiden kysyntä kasvaa voimakkaasti niin EU:n sisäisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Erityisesti Euroopan komission laatiman kriittisten raaka-aineiden luettelon (http://criticalrawmaterials.org/critical-raw-materials/) sisältämien alkuaineiden saatavuuden varmistaminen on tärkeää. Samanaikaisesti kaivannaisteollisuuden jätteiden ja sivuvirtojen määrät ovat lisääntymässä, samoin huoli kaivosten ympäristövaikutuksista.

Morecovery -hankkeen tarkoituksena on kehittää palvelukonsepti, joka tarjoaa taloudellisesti toteuttamiskelpoisen ratkaisun hydrometallurgian ja vesienkäsittelyn osa-alueille, kattaen laajan skaalan tutkimuksia aina laboratoriomittakaavan analyyseista suuremman mittakaavan kenttäkokeisiin. Morecovery –hanke on EIT RawMaterialsin rahoittama. Yhteistyökumppaneina ovat Geologian tutkimuskeskus (GTK), Suomen Malmijalostus Oy (FMG), Keliber Oy, LTU Business AB, Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Itä-Suomen yliopisto (UEF), Huelvan yliopisto (UHU) ja Espanjan kansallinen tutkimusneuvosto (CSIC). Hankkeen pääkoordinaattorina toimii GTK.

Tavoite 12 - Vastuullista kuluttamista

12

12.2 Saavuttaa luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.

12.4 Varmistaa ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden käsittely niiden koko elinkaaren.

12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: