Kategoria: Bio- ja kiertotalous

Puun taimi kasvaa pellettikasasta.

Biotalouden koulutusmatkojen ilmoittautuminen on nyt auki!

Tervetuloa mukaan tutustumaan biokaasun kannattavaan tuottamiseen ja hyödyntämiseen! Savonia yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa järjestää biotalouden koulutusmatkoja maaliskuussa 2022. Biotalouden ensimmäinen koulutusmatka järjestetään keskiviikkona 23.3. ja toinen biotalouden koulutusmatka tiistaina 29.-30.3. Koulutusmatkoilla tutustutaan biokaasun tuotannon eri menetelmiin sekä biokaasun ja mädätejäännöksen hyödyntämisen tapoihin. Matkoilla tavataan niin biokaasulaitosvalmistajia, maatilayrittäjiä kuin osuuskunnan biokaasutoimijakin. Mukana matkoilla on Envitecpolis Oy:n
Maaperän tutkintaa

Savonia-artikkeli: Teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön eläinten ruokinnassa

Biosfääri-hankkeessa tarkastellaan paikallisten yritysten tuotantojen sivuvirtoja ja selvitetään niiden jatkojalostusmahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseksi. Tuotannon sivuvirtoina syntyviä tuotteita ei haluta nähdä vain jätteenä, sillä ne voivat toimia arvokkaana raaka-aineena jollekin toiselle tuotteelle. Oikeanlaisen jatkojalostuksen avulla sivuvirroista on mahdollista luoda kaupallisia tuotteita ja sivuvirtana syntyvä ylimääräinen hukkatuote saa uuden käyttökohteen jonkin toisen tuotteen raaka-aineena. Samalla pystytään myös
Iso vihreä traktori, jonka vieressä poseeraa hymyilevä nainen.

Savonia-artikkeli: Biokaasun tuotannosta apua tilojen kannattavuuteen

Pohjois-Savo on karjatalous painotteinen maakunta, jossa kotieläintuotannon rakennemuutos on ollut nähtävissä viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvavina maatiloina aina jopa kaksinkertaiseksi asti. Lantaa tilat hyödyntävät sellaisenaan arvokkaana lannoitteena, väkilannoitteiden hintojen kaksin-kolminkertaistuessa viimeisen parin vuoden aikana. Oman haasteen tiloille asettaa myös tilusrakenteen huononominen peltolohkojen sijaitessa paikoin yli kymmenen kilometrin päässä päätilasta. Logistiikka aiheuttaa tiloille kustannuksia ja

Savonia-artikkeli: Savonia-amk kestävän kehityksen eturintamassa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n raportissa Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu (2020) todetaan: ”vastuullisuus ammattikorkeakoulussa tarkoittaa sitä, että huomioimme kaikessa toiminnassamme suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan”. Tavoitteena on, että ammattikorkeakoulut pienentävät toiminnastaan aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja kasvattavat hiilikädenjälkeä. Kaikki Suomen 24 ammattikorkeakoulua ovat laatineet yhteiset kestävyys- ja vastuullisuuslupaukset hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Tämä edellyttää henkilökunnan sitouttamista toimenpiteisiin jokaisessa

Savonia-artikkeli: Teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön

Biosfääri Pohjois-Savo hankkeessa testattiin ja demonstroitiin kesällä 2021 erilaisia sivuvirtoja maanparannusaineena. Pilottituotteiden toimivuutta testattiin astiamittakaavan demonstraatioissa kasvatuskokein käyttäen italianraiheinää viljelykasvina. Kasvatuskokeiden tavoitteena on paikallisten Pohjois-Savossa syntyvien teollisuuden sivuvirtojen soveltuvuuden testaaminen kierrätyslannoitteiksi tai maanparannusaineiksi. Kokeet toteutettiin ruukkumittakaavassa kaarikasvihuoneessa 6 l vetoisissa altakasteluruukuissa. Kokeissa testattiin teollisuuden tuhkia, biohiiliä, kompostoituja materiaaleja, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja biokaasuprosessin käsittelyjäännöstä. Materiaalit sekoitettiin

Savonia-artikkeli: Power-to-X teknologian hyödyntäminen – Vedyn tuotantoa pimeäfermentaatiolla

Globaalisti ilmastonmuutos ja ravinnon puute ovat suuria ongelmia, joihin haetaan kiivaasti ratkaisua. Fossiilisten polttoaineiden käyttäminen lisää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään ja näin ollen nopeuttaa ilmastonmuutosta. Vetykaasu (H₂) on lupaava energian varastointi- ja siirtoväline, jolla voi olla merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Vety on hiilineutraali energian kantaja, sillä sen palamisen lopputuotteena syntyy vain vesihöyryä ja lämpöä. Sillä on myös

Savonia-artikkeli: Erilaisilla taustoilla erikoistumiskoulutukseen

Itäsuomalaisen biotalouden erikoistumiskoulutuksen kolmas toteutus pyörähtää käyntiin tammikuussa. Koulutuksen valintaperusteiden mukaan hakija on hakukelpoinen biotalouden erikoistumiskoulutukseen, mikäli hänellä on aikaisempi biotalouden alalle soveltuva korkeakoulututkinto olemassa. Tällaisia selkeästi biotalouden alalle soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi maatalous- ja metsätieteellisen, luonnontieteellisen tai tekniikan alan tutkinnot. Aiempien toteutusten opiskelijoissa on kuitenkin ollut mukana hyvin monenlaisia taustoja omaavia opiskelijoita, mikä osaltaan
Kuvituskuva. Vihreä kasvin verso kasvaa ruskeasta mullasta.

Savonia-artikkeli: Hiilitaloudesta biotalouteen – biotalousstrategia

Hiilitaloudesta biotalouteen -aamukahvit järjestettiin 19.8.2021 liittyen valmisteilla olevaan Suomen biotalousstrategiaan. Aamukahvien puhujina toimivat Sari Tasa työ- ja elinkeinoministeriöstä, Anne Poutiainen Karelia-ammattikorkeakoulusta sekä Piritta Torssonen Itä-Suomen yliopistosta. Sari Tasa nosti esille Suomen biotalousstrategian päätavoitteen, joka on biotalouden arvonlisän nostaminen nykyisestä kolmesta prosentista neljään prosenttiin. Luken tuottaman 2019 vuoden tutkimuksen mukaan biotalouden osuus kansantaloudesta jakaantui seuraavasti; tuotos