Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAILAS12
NimiLasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
Nimi englanniksiPaediatric and Family Nursing
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää lasten oikeuksien, lasten ja nuorten hoitotyöhön liittyvien eettisten ohjeiden, lainsäädännön, lapsilähtöisyyden ja kulttuurisuuden merkityksen perheiden hoitotyössä
-kuvata raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
-selittää lasten tavallisimpien sairauksien aiheuttamat ongelmat ja nimetä keskeiset hoito- ja ennaltaehkäisymenetelmät
-kuvata lasten ja nuorten kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä
-soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä, niihin vaikuttavista tekijöistä, ravitsemuksesta, perheen hoitotyöstä ja lasten sairauksista lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä
-analysoida lasten ja nuorten terveysongelmia ja -uhkia sekä suunnitella lapsen ja nuoren hoitoa hoitotyön prosessin mukaisesti
-antaa esimerkkejä hoitotyön toimintojen soveltamisesta ja kuntoutuksesta vammaisten lasten ja nuorten hoidossa
-lasten lääke- ja nestehoidossa tarvittavat laskutoimitukset
-selittää lasten lääke- ja nestehoidon sekä lääkkeiden annostelun turvallisen toteutuksen
-perustellen arvioida lasten ja nuorten hoitotyön osaamistaan ja antaa vertaisarviointia opintojakson arviointikriteereiden mukaisesti
-käyttää perheen hoitotyöhön liittyvää englanninkielistä oppimateriaalia ja viestii englannin kielellä vuorovaikutustilanteissa.
Keskeiset sisällötEri-ikäisten lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön erityispiirteet ja niitä ohjaava lainsäädäntö ja eettinen perusta. Äidin ja perheen hoitotyö raskauden ja synnytyksen aikana ja lapsivuodeaikana. Eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvu ja kehitys sekä niiden vaikutus terveiden, sairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten tarpeisiin. Eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä lapsiperheen ravitsemus. Perheen hoitotyö: varhainen vuorovaikutus, perheen voimavarat, vanhempien ja sisarusten reaktiot lapsen sairastumiseen, lastensuojeluun liittyvä yhteistyö, vanhemmuuden tukeminen. Lasten lääke- ja nestehoito, lasten lääkkeiden annostelu ja lääkelaskenta Lapsen ja nuoren kivun ja pelkojen arviointi ja erilaiset kivunhoitomenetelmät. Vastasyntyneen, imeväisen, leikki-, koulu- ja murrosikäisen hoitotyö ja leikki hoitotyössä. Lastentaudit.
SuoritustavatOpetukseen ja seminaareihin (100%) osallistuminen. Tentin, lääkelaskujen (100% oikein) ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAjankohtaiset englanninkieliset ja kansainväliset tutkimusartikkelit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
IHME, Anu. ja RAINTO, Satu. 2014. Naisen terveys.Seksuaalilisääntymisterveyttä edistävä hoitotyö. Helsinki: Edita
KORPPI Matti, KRÖGER Liisa ja RANTALA Heikki (toim.). 2016. Lastentautien päivystyskirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti
Lastenneuvola käsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. saatavissa: https://www.thl.fi/web/lastenneuvolakasikirja
RAJANTIE, Jukka., HEIKINHEIMO, Markku, ja RENKO, Marjo. (toim.), ALAPULLI, H. (kirjoittaja). 2016. Lastentaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. saatavissa: http://www.oppiportti.fi/op/lta00498/do
STORVIK-SYDÄNMAA, Stiina, TERVAJÄRVI, Lasse ja HAMMAR, Anne-Marja. 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille. 2019. THL. Saatavissa: http://www.julkari.fi/handle/10024/137459
Edeltävät opinnotHoitotaito sekä teoria että harjoittelu, hoitotaidon kliininen osaaminen, lääkehoidon perusteet, sisätautia sairastavan hoitotyö sekä teoria että harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyön teoriaopinnot menetillää oman ryhmän opintosuunnitelman mukaisesti.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHyvönen Katrina
Pennanen Helena

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.