Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

RA22SM Agrologin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Koulutuksen toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Monipuolisilla koulutuksen toteutustavoilla mahdollistetaan vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukainen eteneminen opinnoissa.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Agrologikoulutus perustuu laadukkaaseen kontaktiopetukseen, jossa panostetaan oppimisen ohjaamiseen, tekemällä oppimiseen, keskusteluihin ja verkostoitumiseen. Koulutuksessa käytetään joustavasti digitaalisia välineitä, mikä luo opiskelijalle mahdollisuuksia myös paikasta ja ajasta riippumattomaan opiskeluun.

Opettajat ja ohjaajat auttavat opiskelijaa laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin, joka tukee opintojen etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamista voidaan hyödyntää. Opiskelija on itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaa opintojensa etenemisestä. Luonnonvara-alan henkilöstö tukee opiskelijaa niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessa.

Yhteistyö työelämän kanssa on olennainen osa opintoja. Opiskelija pääsee opintojensa aikana laatimaan suunnitelmia ja tekemään töitä oikeiden yritysten kanssa. Opiskelijat laativat oikeille maatiloille mm. taloussuunnitelmia, maksuvalmiuslaskelmia ja budjetointia. Suunnitelmia voi laatia myös omalle yritykselle.

Teemme yhteistyötä maaseutuyritysten sekä maaseudun tutkimus-, kehittämis- ja neuvontaorganisaatioiden kanssa. Opintojen aikana tehdään yrityksille ja hankkeille erilaisia selvityksiä ja analyysejä asiakastarpeen mukaan. Opintojen aikana järjestetään myös alan tapahtumia ja tehdään lehteä.

Luonnonvara-alalla inhimillinen turvallisuus on toiminnan perusta. Agrologi ymmärtää ruoan turvallisuuden, laadun ja riittävyyden merkityksen ihmisille. Opintojen aikana perehdytään eri näkökulmista vastuulliseen ruoantuotantoon toiminnan ilmastovaikutukset huomioiden. Agrologi näkee hiilineutraaliuden osana tuotannon kannattavuutta.

Luonnonvara-alan toimintaympäristö on kansainvälinen. Osa agrologin opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa useassa Euroopan maassa ja lisäksi mm. Pohjois-Amerikassa. Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstö sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat. Kulttuurisia taitoja voidaan opiskella myös toimimalla tutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille, tai toimimalla alueen maahanmuuttajayhteisöissä. Opiskelija voi suorittaa 60 op:n kansainvälisyyspolun esimerkiksi valitsemalla kansainvälisten kumppanien kanssa yhteistyössä toteutettavia opintoja ja suorittamalla harjoitteluja ulkomailla 30 op + 20 op. Agrologin tutkinto sisältää kokonaan tai osittain englannin kielellä toteutettavia opintojaksoja 5 - 15 op.

Luonnonvara-ala on osa Savonian Ruokaliiketoiminta -vahvuusalaa, joka toteuttaa alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, opiskelija pääsee osaksi painoalan toimintaa.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.