Viranomaisten ja yritysten yhteistyö: COVID-19 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä järjestettiin syksyllä 2020 nopea vaikuttavuuden ennakkoarviointityöpaja, johon osallistui 24 esimiesvalmennuksessa olevaa sekä valmiussuunnittelija luennoitsijana. Työpajassa haettiin vastausta kysymykseen, miten Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on osallistujien mielestä selvinnyt COVID-19-pandemian vaikutuksista ja mitä kehitettävää nähdään.

Tarve toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja parempaan varautumiseen korostuivat. Riskitarkastelussa tunnistettiin lukuisia uhkia talouden romahtamisen aiheuttamista paineista väestön riisinkestävyyteen, esimerkkinä perheväkivalta. Riski toteutuu, jos uhkat ja haavoittuvuudet (kuten hoitohenkilökunnan riittävyys poikkeustilanteissa) kohtaavat. Analyysissä tunnistettiin lukuisia mahdollisuuksien yhdistelmiä, kuten pandemian tuoma kokemus laajasta poikkeustilanteesta. Priorisoituja tarpeita olivat esimerkiksi kriisiviestintä ja johtaminen sekä yhteiskunnan varautuminen paremmaksi viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteisvoimin.
Menetelmänä käytettiin nopeaa vaikuttavuuden arvioinnin PRIA-menetelmää.

PRIA (Prospective Rapid Impact Assessment for human security) -menetelmä on Savoniassa kehitetty nopea vaikuttavuuden ennakkoarviointimenetelmä, joka on räätälöity YK:n inhimillisen turvallisuuden (Human Security) lähestymistapaan (Human Security Handbook 2016).

Yhteistyökumppanin kommentit

”Aihe on tärkeä ja työkalu oli toimiva. Näin arvokkaimpana henkilöstön (noin 24) katsauksen mielipiteeseen tämän hetkisestä tilanteesta ja esille nousseet kehittämisen kohdat ”mustaa valkoisella”. Osa kehittämisen kohdista olivat perinteisesti häiriötilateissa esille nousevia. Työpajan tuottamat tulokset olivat tarkasteltavana KYS johtoryhmässä osana pandemian johtotyötä. Arviointi tehtiin tilanteen ollessa vielä ”päällä” eli antoi tilannekuvaa siihen missä ollaan tällä hetkellä peilaten henkilöstön näkymää tilanteeseen. ”

Heli Laapotti, valmiussuunnittelija, KYS
Heli Laapotti katsoo kmeraan ja hymyilee.
Kuopion yliopistollisen sairaalan logo, joss lukee sinisellä KYS.

Fakta

COVID-19-valmistautuminen aloitettiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä jo vuoden 2019 puolella. Varautumista tehtiin laajalti eri toiminnoissa. Pandemian vaikutukset ovat ulottuneet laajalti sairaanhoitopiirin eri toimintoihin: potilaisiin sekä laajasti myös henkilökuntaan ja koko yhteiskuntaan.

Tavoite 3 - Terveyttä ja hyvinvointia

3.3

Lopettaa tarttuvien tautien leviäminen.

Tavoite 8 - Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

8.1

Ylläpitää kaikkia koskevaa talouskasvua.


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: