Ihmisten kädet muodostavat tähden.

Kestävä yhteiskunta

#tutkimusalat

Kestävä yhteiskunta -tutkimusala

Globaaleina haasteina Savonian toimintaa ohjaa YK:ssa vuonna 2015 sovittu kestävän kehityksen globaali toiminta ja sen mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) sekä inhimillinen turvallisuus (Human Security). Jokaisella vahvuusalalla on lisäksi omalle toiminnalle tyypilliset haasteet ja niiden ratkaisemiseen liittyvät missiot.

Savonian Kestävä yhteiskunta
-tutkimusala keskittyy toiminnassaan erityisesti agendan tavoitteisiin 8 (Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu), 11 (Kestävät kaupungit ja yhteisöt), 12 (Vastuullinen kuluttaminen) sekä 13 (Ilmastoteot).

Kehitämme yhdessä kumppaneidemme kanssa alueellisesti uusia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Asiantuntijuuttamme ovat muun muassa: 

  • liiketoiminnan kehittäminen
  • johtaminen ja esihenkilötyö
  • kansainvälistyminen
  • palvelu- ja tuotekehitys sekä
  • myynti

Lataa palvelutarjottimemme tästä !

Täytä tästä sähköinen palvelutarjottimemme ja valitse omalle organisaatiollesi tärkeät kehittämisen kohteet. Otamme sinuun yhteyttä!

Yhteystiedot

TK-päällikkö
Kaija Villman
+358 44 785 6840
kaija.villman@savonia.fi

Tutkimuspäällikkö
Tuomo Eskelinen
+358 44 785 6613
tuomo.eskelinen@savonia.fi

TKI-tiimivastaava
Raisa Leinonen
+358 44 7855 833
raisa.leinonen@savonia.fi

Kestävä yhteiskunta -artikkelit

Esimerkkejä hankkeistamme:

HiiliVie
– Tiedolla ja taidolla kohti ilmastoviisasta maankäyttöä

Hankkeen päätavoitteena on parantaa maankäyttösektorin eri toimijoiden tietotaitoa ilmastoviisaista ja kokonaiskestävistä ratkaisuista ja suunnitelmista sekä parantaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja maa- ja metsätaloudessa sekä turvetuotantoalueiden jatkokäytössä.

W2W – Waste2Worth

W2W’s overall objective is to improve the quality & relevance of VET offerings so that Food & agri-food SMEs are better equipped/skilled in food waste management & that through awareness waste streams become a critical action point in the fight against climate change & aid in the development of circular & bioeconomies in Europe while concurrently creating economic resilient communities.

More information from:
Project Manager
Anna-Maria Saarela,
+358 44 785 535,
anna-maria.saarela@savonia.fi

Prepare.To.Gamify!
Ecosystem Building

Survey for organizations involved and interested in game development, gaming and gaming activities. The main aim of the project is to evaluate the level of interest in developing the gaming industry and gamification ecosystems in rural regions, as part of The Interreg Northern Periphery and Arctic Programme.

Future DiverCities2

Valokeilassa kaupunkilähtöinen taide- ja kulttuuritoiminta, jossa kokeillaan uusia käyttömahdollisuuksia kaupunkien tyhjillään oleviin tiloihin ja innostetaan asukaslähtöiseen kaupunkikulttuurin kehittämiseen. ​

ILCA
Innovation Laboratories for Climate Actions

Innovation Laboratories for Climate Actions yhteiskehittää kansainvälisessä hankkeessa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten innovaatiokyvykkyyttä.

Digireitit Pohjois-Savo

Hankkeen toimenpiteillä edistetään matkailun digitali-saatiota ja pk-yritysten kykyä vastata digitalisoituvan matkailun haasteisiin.

BoostECO

BoostECO (Tulevaisuuden kestävä ekosysteemityö) -hankkeen tavoitteena on pohjoissavolaisten ekosysteemien sekä klustereiden yhteistyön käyttäjälähtöinen yhteiskehittäminen.

Ilmastokriisi – alueellinen sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Hanke kohdistuu ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistämiseen. Erityistavoitteessa tavoitellaan aktiivista varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kielteisten vaikutusten ennakointia ja vähentämistä sekä myönteisten vaikutusten luomiin mahdollisuuksiin tarttumista.

Systeemihiili

Päätavoitteena on parantaa menetelmällisiä valmiuksia ja ymmärrystä maankäytön muutosten vaikutusketjuista ja kokonaisvaikutuksista sekä tukea ilmastoviisaiden, kestävien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa kansallisella, alueellisella, valuma-alue- ja paikallisella tasolla.​

HiiliAurinko

Hankkeessa muodostetaan toimintamalli ja laskentatyökaluja erityisesti pk-yritysten hiilijalanjäljen arviointia ja aurinkosähköjärjestelmän opti-mointia varten.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jari Niemelä,
044 785 5753,
jari.niemela@savonia.fi

Universities for Sustainable Development

Hanke tähtää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen digitalisoimalla Agenda 2030 toimeenpanoa konsortioon kuuluvissa korkeakouluissa. Hankkeen koordinaattorina toimii Universidad Pablo de Olavide (ES)

Waste4Soil

Hankkeessa kehitetään teknologisia ja metodologisia ratkaisuja elintarviketeollisuuden elintarvikejätteiden kierrättämiseksi paikallisiksi biopohjaisiksi kiertomaanparannusaineiksi parantamaan maaperän terveyttä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tuomo Eskelinen,
044 785 6613,
tuomo.eskelinen@savonia.fi

Kestävää kasvua
pk-yrityksille

Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjois-Savon alueen pk-yritysten kasvua, kannattavuutta ja kilpailukykyä tukemalla yritysten toiminnan muutosta kohti kestävää liiketoimintaa, kestävämpiä tuote- ja palvelukonsepteja sekä digisiirtymää.