young-blonde-woman-goes-in-for-sports-does-exercises-outdoors-in-the-park-the-concept-of-a-healthy-lifestyle

Ylempi AMK, wellness-palvelu-
liiketoiminnan johtaminen, verkko-
toteutus

Kehitä palveluliiketoiminnan osaamistasi! 

Koulutuspaikkakunta: verkkokampus
Laajuus: 90 op, 2,5–3 vuotta

Tämä koulutus on sinulle, joka haluat kehittää osaamistasi palveluliiketoiminnan alalla ja liiketoiminnallisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Wellness-palveluliiketoiminta kasvaa jatkuvasti ja siihen liittyy monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia useilla eri toimialoilla.

Koulutuksen keskiössä on Wellness-palveluliiketoiminnan ja kestävän työhyvinvoinnin kehittäminen ja lähijohtamistaitojen vahvistaminen. Opintojen aikana vahvistat monipuolisesti asiakaskokemuksen johtamisosaamista ja saat innovatiivisia työvälineitä matkailu- ja ravitsemispalvelujen, asiakkuuksien sekä myynnin johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi saat valmiuksia vastata tulevaisuuden muutostarpeisiin, hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaation mahdollisuuksia sekä hallita muutosta rohkeasti.

Opintojen aikana tutustut myös alaa koskevan tutkitun tiedon hankkimiseen ja sen soveltamiseen. Opit hyödyntämään tutkittua tietoa oman työsi kehittämisessä.  

Savonia Master Schoolin YAMK-opinnot tarjoavat myös luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen opiskelijakollegoittesi kanssa.

Koulutuksen sisältö

Wellness-palveluliiketoiminnan johtamisen YAMK-koulutuksessa vahvistat palveluliiketoiminnan johtamiseen liittyviä osa-alueita, kuten asiakaskokemuksen johtamista, työhyvinvoinnin johtamista, myynnin kehittämistä- ja johtamista, tulevaisuuden johtajuutta, teknologian hyödyntämistä johtamisessa ja strategista talouden ohjausta.

Opintojen aikana sinulla on mahdollista laajentaa osaamistasi myös esimerkiksi kestävän kehityksen edistämisessä, palvelumuotoilussa ja esihenkilöviestinnässä huomioiden oman osaamisprofiilisi kehittämistarpeet. 

Opintojen aikana voit valita yrittäjävalmennusopintoja, joiden avulla voit edistää oman yrittäjyysideasi toteutumista. Voit myös vahvistaa omia verkostojasi ja kansainvälisyysosaamistasi koulutuksen aikana.

Opiskelija opiskelee rennosti omalla sohvalla oleillen.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Hiker sits on the summit Paha-Koli and enjoys the scenery of the Pielinen lake, summer

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Carola Nenonen

Carolan tarina

”Savoniassa sinut otetaan huomioon yksilönä ja opettajat sekä ohjaajat ovat asiantuntevia ja läsnäolevia – opiskelijat ovat heidän työn keskiössä. Heidän työskentelyssään paistaa läpi huolenpito ja viihtyminen työssään.”

satu_pakkanen

Sadun tarina

”Wellness-palveluliiketoiminnan johtamisen opinnot ovat edistäneet omaa ammatillista kehitystäni. Ymmärrykseni johtajuudesta ja hyvinvoinnin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle on laajentunut ja syventynyt.”

Liisa opiskelee YAMK restonomiksi.

Liisan tarina

”Olen soveltanut useita oppimiani johtamisen työkaluja, kuten Lean, strategista johtamista ja muutosjohtamista, omassa työssäni. Opintojen kautta olen saanut varmuutta omaan tekemiseen ja kiinnostukseni johtamisen eri osa-alueisiin on kasvanut ja syventynyt.”

Nainen luonnossa kahvitauolla.

Savonia-artikkeli: Wellness-turismin monet liiketoiminnalliset mahdollisuudet

Wellness-turismi on Globall Wellness Instituutin tilastojen mukaan nopeiten kasvava turismin osa-alue.

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. Savonia Master Schoolin YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Restonomi (YAMK) on englanniksi Master of Hospitality Management.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Haapakoski
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6065

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisia ovat kaikki korkeakoulututkinnon suorittaneet. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) palveluliiketoiminnan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta. Kaikki koulutuksesta valmistuneet saavat tutkintonimikkeen restonomi (ylempi AMK).

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2024).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Aloituspaikat: 25

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 60 pistettä, joka jakautuu 2 tehtävään. Molempiin tehtäviin tulee vastata ja molemmista tehtävistä on saatava vähintään 10 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava yhteensä vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opintojen kesto on 1,5–3 vuotta.  Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voivat vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi.

Koulutus sisältää asiantuntijuutta syventäviä ammatillisia opintoja ja monialaisia valinnaisia opintoja.

Opintojen rakenne:

  • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op
  • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op
  • opinnäytetyö 30 op

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Oppimistehtävien ja opinnäytetyön aiheet on mahdollista liittää oman työpaikan kehittämiseen.

Opetuksen toteutus

Opetus järjestetään pääsääntöisesti verkkototeutuksena. Opinnot koostuvat verkkoympäristössä opiskelusta, itsenäisestä opiskelusta, käytännön työstä ja kehittämistehtävistä. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta.

Sinulla on mahdollisuus tavata opiskelijakollegoita ja osallistua pääosin työpajatyyppisiin intensiivipäiviin muutamia kertoja lukuvuoden aikana. Intensiivipäivät ovat pääosin perjantaisin ja lauantaisin, ja ne järjestetään hybridinä. Opetukseen voi osallistua joko paikan päällä Microkadun kampuksella Kuopiossa tai verkon kautta.