Opiskelija opiskelee etänä kotisohvalta.

Ylempi AMK, wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen, verkkototeutus

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi – pääsääntöisesti verkossa työskennellen 

Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen YAMK-tutkinnossa kehität Wellness-osaamistasi ja sen liiketoiminnallista hyödyntämistä. Wellness-palveluliiketoiminta kasvaa jatkuvasti, ja alan monipuolisella osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon keskiössä on Wellness-palveluliiketoiminnan ja kestävän työhyvinvoinnin kehittäminen ja lähijohtamisosaaminen. Opintojen aikana vahvistat monipuolisesti omaa johtamisosaamistasi ja saat ja innovatiivisia työvälineitä matkailu- ja ravitsemispalvelujen, asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi saat näkökykyä tulevaisuuden muutostarpeisiin, hyvinvointiteknologian ja digitalisaation mahdollisuuksiin sekä rohkeutta muutoksen hallitsemiseen.   

Opintojen aikana perehdyt myös alaa koskevan tutkitun tiedon hankkimiseen ja sen luovaan käsittelyyn. Opit soveltamaan tutkittua tietoa oman työsi kehittämisessä.  

Savonia-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnot tarjoavat myös luontevan väylän verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoittesi kanssa.   

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta.


Kaksi lehtoria.

Koulutuksen sisältö

Opinnot toteutetaan verkkototeutuksena. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa.  

Opinnot koostuvat verkkoympäristössä opiskelusta, lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja kehittämistehtävistä. Koulutus sisältää asiantuntijuutta syventäviä ammatillisia opintoja ja monialaisia valinnaisia opintoja.   

Sinulla on mahdollisuus tavata opiskelijakollegoita ja osallistua pääosin työpajatyyppisiin intensiivipäiviin muutamia kertoja lukuvuoden aikana. Intensiivipäivät ovat pääosin perjantaisin ja lauantaisin, ja ne järjestetään hybridinä. Opetukseen voi osallistua joko paikan päällä Microkadun kampuksella Kuopiossa tai verkon kautta. Lisäksi opintojen edetessä on 1–2 lähijaksoa riippuen siitä, mitä monialaisia opintoja valitset.    

Wellness-palveluliiketoiminnan opinnot koostuvat syventävistä ammatillisista opinnoista, yhteisistä monialaisista opinnoista ja opinnäytteestä. Alakohtaisissa syventävissä opinnoissa vahvistat palveluliiketoiminnan ja hyvinvoinnin johtamis- ja kehittämisosaamista. Monialaisia opintoja on tarjolla laaja valikoima, joilla voit suunnata osaamistasi ammatillisten tarpeidesi ja oman kiinnostuksesi mukaan.   

Opintojen aikana voit valita yrittäjävalmennusopintoja, joiden avulla voit edistää oman yrittäjyysideasi toteutumista. Voit myös vahvistaa omia verkostojasi ja kansainvälisyysosaamistasi koulutuksen aikana.


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Haapakoski
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6065

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisia ovat kaikki korkeakoulututkinnon suorittaneet. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) palveluliiketoiminnan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta. Koulutuksesta valmistuneet saavat kaikki tutkintonimikkeen restonomi (ylempi AMK).

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2023).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Aloituspaikat: 20

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella.

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 60 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se on hyväksytty.

Haastatteluun kutsutaan hakijat, joiden ennakkotehtävä on hyväksytty. Henkilökohtainen haastatteluaika ilmoitetaan sähköpostitse. Haastattelut järjestetään 31.5.2023 Zoom-etäyhteydellä. Haastattelun maksimipistemäärä on 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opiskeluaika on 2–3 vuotta.  Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi. 

Opintojen rakenne: 

  • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op 
  • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op 
  • opinnäytetyö 30 op 

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.  

Oppimistehtävien ja opinnäytetyön aiheet on mahdollista liittää oman työpaikan kehittämiseen.   


Markus opiskelee restonomi YAMK -tutkintoa.

Lue Markuksen tarina

"Muutama vuosi valmistumisen ja työelämään siirtymisen jälkeen aloitin YAMK-opinnot Savoniassa. Halusin syventää osaamistani ja ottaa uusia askeleita työurallani. Koin, että YAMK-tutkinto tukisi hyvin näitä tavoitteita. Savoniassa on myös laadukas ja työelämälähtöinen ote opintoihin, joten hakeminen houkutti suuresti."

Opiskelijat istuvat kahvilla.

Opiskelu matkailu- ja ravitsemisalalla

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Matkailu- ja ravitsemisalaa opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Restonomi (YAMK) on englanniksi Master of Hospitality Management.