Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSNUME
NimiSosiaalinen nuorisotyö ja mediakasvatus
Nimi englanniksiSocial Youth Work and Media Education
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata nuorten elämäntilannetta ja tunnistaa syrjäytymistä aiheuttavia tekijöitä sekä kohdata erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria
- selittää nuorisolain keskeiset tavoitteet ja sosiaalisen nuorisotyön toimintatapoja
- nimetä nuorisotyön keskeiset toimijat ja ymmärtää nuorisotyön moniammatillisena yhteistyönä
- kuvata nuorille suunnattua palvelujärjestelmää
- kuvata sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia ja haasteita nuorten kasvulle ja kehitykselle ja tunnistaa mediakasvatuksen mahdollisuudet osana nuorisotyön kehittämistä
Keskeiset sisällöt- nuoruus ikävaiheena tutkimuksen valossa, nuorten elinolot Suomessa, nuorisokulttuurit,
- nuorisotyön perusteet ja toimintaympäristöt
- nuoren elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen, palvelujärjestelmä, yhteistyöverkostot
- nuorten syrjäytymisriskit ja niiden ehkäiseminen sosiaalisen nuorisotyön keinoin, nuorten osallisuuden vahvistaminen ja osallistavan toimintakulttuurin luominen
- mediakasvatus ja mediakulttuuri nuoren elämässä ja nuorisotyössä
SuoritustavatAktivoivat luennot, harjoitukset/ryhmätyöt, opintokäynnit, projektiopinnot, arvioitava tehtävä/tentti
Vaihtoehtoiset suoritustavat:
1) Aktiivinen osallistumien luentoihin, pari-/pienryhmätyöskentely ja/tai luentotentti.
2) Itsenäinen opiskelu, itsenäisten tehtävien tekeminen sekä tenttikirjallisuuden lukeminen kirjallisuustenttiä varten.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliNuorisolaki 1285/2016

Kohti digitaalista nuorisotyötä. Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, Helsinki 2016. Verkkojulkaisu.
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2016/10/Kohti-digitaalista-nuorisotyota-1.pdf

Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017. Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, Helsinki. Julkaisu julkaistaan syksyllä 2017. Verke.org.sivuilla.

Heikki Lauha (toim.) Verkko nuorten kokemana ja kertomana. Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, Helsinki 2015
(https://www.verke.org/wp-content/uploads/2015/12/Verkko_nuorten_kokemana.pdf)

SOANJÄRVI, Katariina. 2011. Mitä on ammatillinen nuorisotyö? : nuorisotyön villiä kenttää kesyttämässä. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2011. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 0075-4625 : 413. Julkaistu myös verkkojulkaisuna ISBN 978-951-39-4337-0.

SALOKOSKI, Tarja & MUSTONEN, Anu 2007. Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin - katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja -säätelyn käytäntöihin (PDF)

Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPolón Mira

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.