Päättyneet hankkeet

#tutkimusalat

Bio- ja kiertotalouden päättyneet hankkeet

Biopotti

BioPOTTI – Biometaanin potentiaalin kartoitus maatiloille Pohjois-Savon alueella 1.4.2021-28.2.2022 – hankkeessa tehtiin laaja taustakartoitus Pohjois-Savon alueella syntyvistä biomassoista ja niistä saatavista biometaanipotentiaalista. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin liikennebiokaasun käytön mahdollisuuksia sekä kierrätyslannoitteiden valmistuksen potentiaalia. Hankkeen toiminnallisena alueena oli Kuopion eteläosa ja Siilinjärvi. Lantojen lisäksi tarkastelun kohteena olivat maatilojen peltobiomassat ja muut mahdolliset sivuvirrat. Hanke spottasi syötteitä kiertotalouden näkökulmasta huomioiden kierrätyslannoitteiden valmistamisen, biometaanin tuotannon ja maatilojen maantieteellisen sijainnin. Biokaasulaitoksessa biomassojen käsittely mahdollistaa maatiloille suljetun ravinnekierron kierrätyslannoitteina, omavaraisuuden sähkön ja lämmön tuotantoon sekä liikennebiometaanin käytön työkoneissa ja traktoreissa.

Join-BioErko

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kasvavalla biotalousalalla jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa sekä kehittää koulutuksen työelämälähtöisyyttä sekä pedagogisesti että substanssin osalta.

Green Data Future Solutions

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pohjoissavolaisten pk-yrityksien mahdollisuuksia hyödyntää eri lähteistä saatavaa dataa omassa liiketoiminnassaan ja nostaa yritysten digitaalisuuden tasoa edesauttaen korona-ajan liiketoiminnan kehittämisessä. Visualisoitu data toimii myytävänä palveluna mm. markkinointimateriaalin muodossa ja tiedolla johtamisen työkaluna.

Biosfääri

Hankkeessa selvitetään ja demonstroidaan Pohjois-Savossa syntyvien sivuvirtojen jatkojalostusmahdollisuuksia uusiksi tuotteiksi ja luodaan valmiuksia niiden kaupallistamiselle maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden raaka-aineina tai muissa sovelluksissa.

Against Waste: Activate Research and Education (AWARE)

Hankkeen tavoitteena oli lisätä ympäristötietoisuutta, sekä edistää tietoja, taitoja ja valmiuksia kestävään jätehuoltoon. Tavoitteena oli myös lisätä tietoisuutta kierrätettäviin jätteisiin liittyvästä taloudellisesta potentiaalista ja kiertotalousmahdollisuuksista.

Digital & Circular Fashion House

Digital & Circular Fashion House -hankkeessa tutkitaan ja opitaan uusia kestäviä toimintatapoja vaateteollisuuden eri toimintakerroksissa. Uusi opittu osaaminen mahdollistaa mm. 3D-mallintamisen hyödyntämistä niin suunnittelussa, tuotekehityksessä kuin myynnissäkin. Prototyyppien virtuaalisovittaminen ilman konkreettisia vaatemalleja lyhentäen ja tehostaen tuotekehitysaikaa ja säästää luontoa sekä rahaa.   

Biochar Pilot Reactor (Jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori)

– INFRAHANKE EAKR (A 78739)

– KEHITYSHANKE EAKR (A 78737)

– ESR HANKE (S 22850)

Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on suunnitella, valmistaa ja testata uusi pilottimittakaavan jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori. Reaktorilla tuotetaan puupohjaisista biomassoista torrefioinnin tai/ja pyrolysoinnin avulla biohiiltä ja reaktorissa muodostuvista kaasuista kondensoimalla tisleitä. Koeajojen tulosten perusteella saamme tietoa konseptin toimivuudesta, skaalautuvuudesta ja tuotteiden laadusta. Hankkeissa toteutetaan TKI-toimintaan soveltuva täysin toimiva laitteistokokonaisuus sisältäen myös biomassojen esikäsittelyn ja lopputuotteiden (biohiili ja tisleet) keräyksen. Teknologia asennetaan merikonttiin, jotta laitteisto olisi mahdollisimman helposti siirrettävissä ja turvallisesti käytettävissä. Hankkeessa kehitettävä biomassan prosessointikonsepti, pilottimittakaavan laitteisto sekä uusi tieto ja liiketoimintamallit hyödyttävät näin maakunnan pk-yrityksiä.