Kategoria: Sosiaali- ja terveysala

Savonia

Savonia-artikkeli: Ryhmäohjaus parantaa ikääntyneiden ensikuulokojekäyttäjien arjessa selviytymistä

Kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö sai alkunsa tarpeesta selvittää ensimmäisen kuulokojeen saaneiden potilaiden ryhmäohjauskokemuksia. Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) korva-, nenä- ja kurkkutautien (knk) poliklinikalla. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa ensikuulokojepotilaiden kokemuksista ja vertaistuesta potilasohjauksen kehittämisen lähtökohtana. Tulosten perusteella ryhmäohjauksella on voimaannuttava vaikutus ikääntyneiden ensikuulokojepotilaiden arjessa selviytymisen edistämiseksi. Vertaistuen ja ryhmäohjauksen koettiin edistävän voimaantumista.
Savonia

Savonia-artikkeli: Sykeohjatulla liikunnalla ei ollut vaikutusta skitsofreniaa sairastavan negatiivisiin oireisiin

Skitsofreniaa sairastavalla henkilöllä voi ilmetä sairastamisensa aikana negatiivisia oireita (Skitsofrenia: Käypä hoito- suositus, 2020). Negatiiviset oireet ovat puutosoireita, jolloin henkilön toiminnasta puuttuu hänelle aiemmin ominaisia toiminnan piirteitä (Mäkinen, Miettunen, Isohanni ja Koponen 2008, 339). Skitsofrenian Käypä hoito -suosituksen (2020) mukaan negatiivisia oireita ovat: ”psykomotorinen hidastuminen, toimettomuus, tunteiden latistuminen, välinpitämättömyys ja aloitekyvyn puute, puheen määrän
Vanhuksen kädet nuoremman henkilön kädessä.

Savonia-artikkeli: Hoitohenkilökunnan palliatiivisen ja saattohoidon perustason osaaminen Pohjois-Suomessa

Suurin osa palliatiivisista- ja saattohoitopotilaista hoidetaan kolmiportaisen mallin perus- ja A- tasoilla. Perustasolle kuuluvat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kotihoidon yksiköt ja kotisairaanhoito. (THL 2022.) Palliatiivisen- ja saattohoidon laadukas hoito edellyttää hoitotyön ammattilaisilta kokonaisvaltaista osaamista. Henkilökunnan osaamisen puutteella on vaikutusta palliatiivisen hoidon toteutumiseen. Perustasolla on osattava saattohoidon perusasiat, johon kuuluu palliatiivisen hoidon tarpeen tunnistaminen. Tavoitteena