Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Riitta Turjamaa

Koulutuksen lähtökohdat

Hoitotyön kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK) on laajuudeltaan 90 op, tutkintonimike on Ensihoitaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK). Tutkinto tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa palliatiivisesta hoidosta ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa tai muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkintonimike on englanniksi Master of Health care ja Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito -tutkinto-ohjelma on Master's Degree Programme in Advanced Practice Nursing, Palliative Care (Amk-asetus 1129/2014).

Palliatiivinen hoito on parantumatonta tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien lisääntyessä myös palliatiivisen hoidon tarve kasvaa. Tiedetään, että laadukkaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saatavuudessa on alueellisia eroja. Yhdenvertaisen hoidon saatavuus edellyttää palliatiivisen hoidon integroimista julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä palveluiden porrastamista tarvelähtöisesti A-perustasoon ja B/C-erityistasoon. (STM2017, 2019.) Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on palliatiivisen hoidon laaja-alaisen erikoisosaamisen kehittäminen. Palliatiivisen hoidon kliinisellä asiantuntijalla, on palliatiivisen hoidon erityisosaamista ja päätöksentekokykyä vaativissa hoitotilanteissa sekä laajat kliiniset taidot potilaan välittömään hoitoon ja ohjaamiseen liittyen. Asiantuntijasairaanhoitajan toiminta-alueena on sekä kliininen palliatiivinen hoitotyö että sen kehittäminen ja johtaminen, potilaiden ja asiakkaiden terveyden edistäminen, konsultoivan työtavan juurruttaminen toimintaan sekä sosiaali- ja terveysalan eri ammattiryhmien kouluttaminen palliatiivisessa hoidossa. Opinnoissa painottuu työelämälähtöisyys ja sen muuttuvat tarpeet. Opiskelija saa valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssään ja sen kehittämisessä.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.